தான் அந்தமில்லாத ரூபன்

ஆனந்த நடமாடுவார் தில்லை அம்பலந்தனில்

He whose form is infinite, performs a joyous dance at Thillai